تکنو تلفن پذیرای انتقادات , پیشنهادات ودیدگاههای  شماست.